2017/Aug/18

Dexpress ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ผลงานดังต่อไปนี้
เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ Dexpress ในการจัดพิมพ์และจัดจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
หากผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ จัดจำหน่าย หรือให้เช่าหนังสือละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

=================================================================

MASKED RIDER KUUGA

© SHOTARO ISHINOMORI, TOSHIKI INOUE, HITOTSU YOKOSHIMA, SHINICHIRO SHIRAKURA
Originally published in Japan by HERO’S INC, Tokyo.
Thai translation rights arranged with HERO’S INC, Tokyo, through TOHAN CORPORATION, Tokyo.

รูปภาพ

=================================================================
ที่มา fb Dexpress